2/5 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
HOTLINE
+669 7874 1989
WORKING HOURS
08.00 AM - 06.00 PM

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างและเอกสารขอสินเชื่อ

ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

 1. ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เช่น สำนักงานเขต,สำนักงานเทศบาล หรือ อบต. ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ
 2. สำนักงานเขตท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน โดยเฉพาะในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างบ้านก่อน และจะต้องก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
 3. ได้รับหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้าง กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการให้แก้ไขในบางรายละเอียด ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และยื่นขออนุญาตอีกครั้ง
 4. เมื่อได้ใบอนุญาตก่อสร้างมาแล้ว ควรทำสำเนาทั้งเก็บไว้ ที่ตัวเอง ให้สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อไป

หมายเหตุ: ในระหว่างก่อสร้าง หากมีเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง เช่น เสียงดังเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด วัสดุก่อสร้างหล่น หรือมีอุบัติเหตุ จนได้รับการร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐอาจมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าขั้นตอนทางกฎหมายจะแล้วเสร็จจึงจะมีคำสั่งว่า จะให้ก่อสร้างต่อ หรือให้หยุดก่อสร้างถาวร

เอกสารที่ต้องเตรียมในส่วนของการขอนุญาตก่อสร้างอาคาร

เอกสารด้านบริษัทหรือผู้รับเหมา

 1. รายการคำนวนแบบบ้าน พร้อมลายเซ็นทุกหน้า (ในกรณีพื้นที่ใช้สอยอาคารมากว่า 150 ตรม.)
 2. หนังสือรับรอง วิศวกรรมควบคุม 1 ชุด (พร้อมสำเนาใบ กว) (ในกรณีพื้นที่ใช้สอยอาคารมากว่า 150 ตรม.)
 3. หนังสือผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4 ) 1 ชุด (พร้อมสำเนาใบ กว.) (ในกรณีพื้นที่ใช้สอยอาคารมากว่า 150 ตรม.)
 4. หนังสือรับรอง สถาปัตยกรรมควบคุม 1 ชุด (พร้อมสำเนาใบ กส.)

เอกสารด้านเจ้าของบ้าน

 1. สำเนาโฉนดที่ดินพร้อมเซ็นรับรองทุกหน้า (เจ้าของ)
 2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขออนุญาติ)
 3. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขออนุญาติ)
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน)
 6. ใบรับรองที่ดิน (ให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็น)
 7. ใบมอบอำนาจการขออนุญาติสร้าง (ถ้าเจ้าของที่ดิน ไม่ได้ขอเอง)

เอกสารสำหรับการยื่นขอสินเชื่อ

การยื่นกู้กับสถาบันการเงิน นอกจากจะมีเอกสารประจำตัวและเอกสารแสดงรายได้แล้วนั้น เรายังต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้าง ซึ่งอาจจะต้องมีการติดต่อกับบุคคลหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิก, ผู้รับเหมา, เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น อาจจะดูยุ่งยากอยู่บ้าง แต่เอกสารเหล่านี้ผู้กู้จำเป็นที่จะต้องแสดงต่อสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการพิจารณาประกอบสินเชื่อโดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างมีดังนี้

ติดต่อสถาบันการเงินยื่นเรื่องกู้

ก่อนที่จะยื่นเรื่องกู้สินเชื่อกับทางสถาบันการเงินใด ผู้กู้จะต้องตระหนักได้ว่าการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนั้น คือเงินกู้ระยะยาวที่กู้ยืมมาจากสถาบันการเงิน ดังนั้นผู้กู้ควรที่จะต้องพิจารณาเงื่อนไข, อัตราดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม, วงเงินที่จะได้รับ และนำมาเปรียบเทียบว่าสถาบันการเงินแห่งใด ให้ความคุ้มค่ามากที่สุดและต้องเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อดังนี้

เอกสารแสดงรายได้

หากไม่ได้ทำงานประจำผู้กู้ต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้เช่น

“กรณีกู้ร่วม” ผู้กู้ร่วมต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้แบบเดียวกันหนึ่งชุดเพื่อนำไปยื่นกู้พร้อมกัน

เอกสารประกอบการปลูกสร้าง

หาสถาบันการเงินอนุมัติวงเงินกู้ ทางสถาบันการเงินจะแจ้งรายละเอียดมายังผู้กู้ เพื่อให้เข้าไปทำสัญญากู้ยืมเงินและกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังกำหนดระยะเวลาในการรับเงินเป็นงวด ตามความคืบหน้าของการปลูกสร้างอีกด้วย โดยในการเบิกเงินแต่ละงวดธนาคารจะประเมินความคืบหน้าในการก่อสร้าง และเงินในงวดสุดท้ายเมื่อทำการก่อสร้างบ้านเสร็จแล้วสถาบันการเงินจะเข้าไปตรวจความเรียบร้อย ว่าเป็นไปตามสัญญาที่ระบุหรือไม่หากไม่เป็นไปตามสัญญาสถาบันการเงินมีสิทธิ์ปรับหรือยกเลิกสัญญาได้

error: Content is protected !!