2/5 หมู่ 3 ตำบลหนองอ้อ
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
HOTLINE
+669 7874 1989
WORKING HOURS
08.00 AM - 06.00 PM

ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงานของเอคอนโฮม

เข้าพบลูกค้า รับข้อมูล พร้อมดูสถานที่

นำเสนอแบบร่างขั้นต้น เสนอค่าออกแบบ งบประมาณค่าก่อสร้าง

  • ค่าบริการวิชาชีพสถาปนิก 5-7%
  • แบบทัศนียภาพ และผังพื้น

ลงนามในสัญญาทำแบบก่อสร้าง

  • ชำระเงินตามงวดในสัญญา

ส่งแบบก่อสร้างและราคา

  • แบบสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง
  • B.O.Q.

ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง

  • ในกรณีที่ทางบริษัทได้ทำการก่อสร้าง (ประมาณ 45 วัน)

ลงนามในสัญญาก่อสร้างพร้อมชำระเงินงวดแรก

ดำเนินการก่อสร้าง

  • ตามงวดงานในสัญญา
error: Content is protected !!